Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Màster en Enginyeria del Cuir / Máster en Ingeniería del Cuero / Master in Leather Engineering

Pla 2018 / Plan 2018 / Plan 2018

Màster en Enginyeria del Cuir

Estructura del pla i guies docents

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Enginyeria del Cuir
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 1,5 any
Crèdits ECTS: 90
Títol a què dóna dret: Màster en Enginyeria del Cuir per la Universitat de Lleida

Guia Docent

PRIMER CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103110  Disseny avançat de processos d'adoberia 1  Obligatòria 1 9
103114  Disseny i automatització de la industria del cuir Obligatòria  1 3
103115  Anàlisi instrumental i normalització Obligatòria  1 6
103116  Química de la proteïna Obligatòria 1 6
103117  Polímers Obligatòria 1 6
103111  Disseny avançat de processos d'adoberia 2 Obligatòria  2 9
103112  Tècniques Innovadores Obligatòria 2 6
 103113 Gestió Ambiental Obligatòria 2 3
103118  Tecnologia avançada d'acabats 1 Obligatòria  2 6
 103119 Tecnologia avançada d'acabats 2 Obligatòria 2 6

 

SEGON CURS (30 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103120  Anàlisi de cicle de vida de la pell Optativa 1 6
103121  Internacionalització i gestió de mercats Optativa 1 3
103122  Metodologia de la recerca i disseny d'experiments Optativa  1 6
103123  Pràctiques externes Optativa  1 12
103124 Treball Final de màster Obligatòria  1 15

Guies Docents de cursos anteriors

Cursos

Máster en Ingeniería del Cuero

Estructura del plan y guías docentes

Plan de estudios y guias docentes

Titulación: Máster en Ingeniería del Cuero
Ámbito de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Duración: 1 año
Créditos ECTS: 60 ECTS
Título al que da derecho: Máster en Ingeniería del Cuero por la Universidad de Lleida

Guía Docente

 

PRIMER CURSO (60 créditos)

Codigo Asignatura Tipo Cuatrimestre Créditos
103110  Diseño avanzado de procesos de curtería 1  Obligatoria 1 9
103114  Diseño y automatización de la industria del cuero Obligatoria  1 3
103115  Análisis instrumental y normalización Obligatoria 1 6
103116  Química de la proteína Obligatoria 1 6
103117 Polímeros Obligatoria 1 6
103111  Diseño avanzado de procesos de curtería 2 Obligatoria  2 9
 103112 Técnicas Innovadoras Obligatoria 2 6
103113  Gestión Ambiental Obligatoria 2 3
 103118 Tecnología avanzada de acabados 1 Obligatoria  2 6
 103119 Tecnología avanzada de acabados 2 Obligatoria 2 6
 

SEGUNDO CURSO (30 créditos)

Codigo Asignatura Tipo Cuadrimestre Créditos
103120  Análisis de ciclo de vida de la piel Optativa 1 6
103121  Internacionalización y gestión de mercados Optativa 1 3
103122  Metodología de la investigación y diseño de experimentos Optativa  1 6
103123  Prácticas externas Optativa  1 12
103124  Trabajo Final de máster Obligatoria  1 15

Guías Docentes de cursos anteriores

Cursos

Master in Leather Engineering

Syllabus structure and course guides

Syllabus and course guides

Qualification: Master’s degree in Leather Engineering
Knowledge area: Engineering and Architecture
Duration: 1 year
Credits ECTS: 60
Degree awarded: Master in Leather Engineering from the University of Lleida

Course Guides

 

FIRST COURSE (60 ECTS)

Code Course Type Semester Credits
103110  ADVANCED DESIGN OF TANNING PROCESSES 1  Obligatory 1 9
103114  DESIGN AND AUTOMATION OF THE LEATHER INDUSTRY Obligatory  1 3
103115  INSTRUMENTAL ANALYSIS AND STANDARDIZATION Obligatory  1 6
103116  PROTEIN CHEMISTRY Obligatory 1 6
103117  POLYMERS Obligatory 1 6
103111  ADVANCED DESIGN OF TANNING PROCESSES 2 Obligatory  2 9
103112  INNOVATIVE TECHNIQUES Obligatory 2 6
103113 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Obligatory 2 3
103118  ADVANCED TECHNOLOGY OF LEATHER FINISHING 1 Obligatory  2 6
103119  ADVANCED TECHNOLOGY OF LEATHER FINISHING 2 Obligatory 2 6

 

SECOND COURSE (30 ECTS)

Code Course Type Semester Credits
103120  LIFE CYCLE ANALYSIS IN LEATHER Optional 1 6
103121  INTERNATIONALIZATION AND MARKETS MANAGEMENT Optional 1 3
103122  RESEARCH METHODOLOGY AND EXPERIMENTAL DESIGN Optional  1 6
 103123 INTERNSHIP Optional  1 12
 103124 MASTER'S THESIS Obligatory  1 15

Teaching guides from previous courses

Courses