Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Accés

Pre-inscripció i matrícula

Curs 2023-24

La preinscripció s’haurà de fer per Internet:http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio/

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia.

L'accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: http://automatricula.udl.cat/

PRIMER TERMINI

 • Preinscripció: de l’1 de març al 7 de juliol 2023
 • Resolució: 21 de juliol 2023
 • Matrícula: 27 i 28 de juliol 2023
 • Modificacions de la matrícula: 16 i 17 d’octubre 2023

Resolució d'admisions: Enllaç

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: del 29 de juliol al 8 de setembre 2023
 • Resolució: 21 de setembre 2023
 • Matrícula: 26 i 27 de setembre 2023
 • Modificacions de la matrícula: 16 i 17 d’octubre 2023

Resolució d'admisions: Enllaç

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció

Màsters Erasmus Mundus

Master Erasmus Mundus In Innovative Leather Technology

[NOU -Pendent d'Aprovació]

PRIMER TERMINI

 • Preinscripció: de l’1 de març al 30 de maig 2023
 • Resolució: 3 de juliol 2023

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: del 15 de juliol al 30 de setembre 2023
 • Resolució: 11 d'octubre 2023

Perfil d'ingrés

Entre les diferents vies d'accés als estudis, el perfil d'ingrés recomenat és:

 • Estudiants amb un Grau en Enginyeria en l'àmbit industrial.
 • Estudiants amb un Grau en Química.
 • Estudiants amb Enginyeria Industrial.
 • Estudiants amb una Llicenciatura en Química.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica de l'àmbit industrial.

Altres opcions seran considerades per la comissió del centre responsable del Màster, tenint en compte el currículum dels possibles estudinats. Altres possibles vies d'accés poden ser:

 • Estudiants amb un Grau en Enginyeries: Forestal, del Media Natural, Alimenària, Ciència Agronòmica, Agroambiental, Física o Agrícola.
 • Estudiants amb una Enginyeria Forestal o Agronoma.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica Forestal o Agrícola.
 • Estudiants amb un Grau en Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica o Ciències Ambientals.

Criteris generals d'admissió

Les condicions d'accés i criteris d'admissió del Màster en Enginyeria del Cuir es regeixen segons la normativa establerta en l'article 16 i 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010:

1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institutició d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti, en el país que s'ha expedit el títol, per l'accés a ensenyament de Màster.

2. Podran també accedir al Màster els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat de Lleida de què aquests acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficilas espanyols i que faculten en el país expedidor de la titulació per l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas, l'homologació del títol previ de què està en posessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que els de cursar els ensenyaments de Màster.

Criteris d'admissió EPS-UdL

La Comissió d'Estudis del Màster ha acordat els següents criteris per a l'admissió i assignació de places per a la matrícula. Les sol·licituds recollides s'ordenaran atenent els criteris següents:

 1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial dels detallats en el perfil d'ingrés recomenat.
 2. Estar en possessió d'un altre títol universitari oficial de grau de caràcter cientifico-tècnic, recollits en altres possibles vies d'accés.
 3. Altres estudiants que estiguin en possessió d'un títol universitari no definit en els altres dos punts, però que aportin un curriculum suficient que els capaciti pel seguiment dels estudis de Màster.

L'ordenació dels candidats es farà d'acord amb la nota mitjana de l'expedient.