Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Objectius i competències

 

Objectius

El Màster universitari en Enginyeria del Cuir proporciona als nostres estudiants les competències i habilitats necessàries per contribuir a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb la indústria del cuir i annexes a nivell mundial. El Màster universitari en Enginyeria del Cuir sobre l'estudiant a la innovació del procés de fabricació, desenvolupament de productes, normalització de paràmetres físics i químics, així com sostenibilitat industrial i medi ambient. El Màster universitari en Enginyeria del Cuir prepara al futur titulat per integrar-lo com responsables de de R + D + I, responsable de producció, innovació i qualitat d'empreses del sector del cuir o relacionades amb aquest sector com la indústria química de síntesi, la indústria de fabricació d'articles de pell, centres de recerca, entre d'altres.

La modalitat d'impartició dels estudis del Màster és presencial, de totes maneres, un disseny dels horaris i activitats formatives orientat als estudiants que no poden assistir regularment a les classes juntament amb una atenció personalitzada faciliten el seguiment de les classes i del propi procés d'aprenentatge, fent possible compaginar els estudis amb altres activitats en el món laboral. Tot això, ho farem amb un equip de professors motivats per ajudar en el procés d'aprenentatge; amb un pla d'estudis que posa l'accent en aspectes pràctics i innovadors.

Competències

Competències Bàsiques

B06. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

B07. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

B08. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

B09. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

B10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

CG1. Aplicar adequadament aspectes matemàtics, analítics, científics, instrumentals, tecnològics i de gestió.

CG2. Gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.

CG3. Investigar, desenvolupar i innovar.

CG4. Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

 

Competències específiques

CE1. Analitzar les diferents matèries primeres, productes intermedis i finals en el procés de fabricació del cuir.

CE2. Analitzar, aplicar i projectar les principals operacions unitàries i els sistemes que componen el procés de fabricació del cuir.

CE3. Aplicar coneixements bàsics i aplicacions de tecnologies ambientals i sostenibilitat en l'àmbit de l'enginyeria del cuir.

CE4. Aplicar teories i principis propis de l'enginyeria del cuir amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i prendre decisions mitjançant recursos d'enginyeria.

CE5. Identificar els principals processos industrials de la fabricació del cuir en les seves tres fases: fase de ribera, fase d'adobament i poscurtición i fase d'acabats.

CE6. Idendificar àmpliament els principals mercats d'origen i de proveïment del cuir en brut i de les principals destinacions del cuir acabat.

CE7. Aplicar les diferents eines d'avaluació, innovació i comunicació basades en cicle de vida (ACV).

CE8. Aplicar els principals mecanismes de les reaccions orgàniques de les macromolècules i els polímers a la seva síntesi i la seva aplicació en la indústria.

CE9. Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes, relacionats amb l'àmbit de l'enginyeria del cuir.

CE10. Dissenyar una planificació estratègica i aplicar-la a sistemes de producció, de qualitat i de gestió mediambiental en l'àmbit de l'enginyeria del cuir.

CE11. Aplicar la legislació necessària en l'àmbit de l'enginyeria del cuir.

CE12. Realitzar individualment, presentar i defensar davant d'un tribunal universitari un exercici original, consistent en un projecte en l'àmbit de l'enginyeria del cuir de naturalesa professional, en el qual se sintetitzen i s'integren les competències adquirides en el màster.

 

 

Per obtenir el títol de màster universitari en Enginyeria del Cuir es arribessin a un conjunt de competències associades a cadascuna de les assignatures del Pla d'Estudi que dpodeu consulatr en la següent TAULA DE COMPETÈNCIES