Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Crèdits ECTS

60 ECTS

Any d'inici

2022-23

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès

Places

20

Coordinació

Anna Bacardit Dalmases eps.coordmec@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
MEC - Pla 2018
MEC - Pla 2018
MEC - Pla 2018

Presentació del màster

Dins de l´Espai Europeu d´Educació Superior (EEES) els màsters oficials són el segon nivell dels estudis universitaris després dels estudis de grau.

Aquest és un títol de màster europeu que permetrà l’exercici de la professió en qualsevol país del món.

La indústria adobera, molt activa i en expansió a nivell mundial degut a la incorporació de nous mercats i a la seva presència en diversos sectors econòmics (aeronàutica, automoció, mobiliari, calçat, moda i complements, etc), compta amb un know-how molt especialitzat, fet que dóna als titulats d’aquest màster un perfil molt interessant per a les empreses.

L’objectiu plantejat en el pla d’estudis d’aquest màster és que l’estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats necessàries per tal de contribuir a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb la indústria del cuir arreu del món.

Les sortides professionals dels titulats en aquest màster són: responsable d’I+D o responsable de producció/innovació en empreses del sector del cuir i d’altres relacionades amb aquest sector (empreses químiques proveïdores, empreses de fabricació d’articles de pell, centres de recerca, institucions de cooperació internacional, etc).

Per què has d'estudiar aquest màster a l'EPS?

El Màster universitari en Enginyeria del Cuir té com a finalitat que els seus estudiants adquireixin una formació avançada multidisciplinària així com les habilitats necessàries, orientades a la formació de professionals que contribueixin a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb les indústries d'adoberia i annexes a nivell mundial.

A aquest Màster s'accedeix després d'haver cursat els estudis de grau o qualsevol títol universitari oficial. El Màster universitari en Enginyeria del Cuir té una durada de 60 crèdits (2 quadrimestres) i està especialment dissenyat per satisfer la creixent demanda que les empreses tant nacionals com internacionals tenen en els principals àmbits que abasta el seu coneixement: Indústria de l'adobament, principals divisions especialitzades del sector químic, eco innovació i sostenibilitat de processos, gestió de la qualitat de producte manufacturat en els principals mercats del cuir (automoció, aeronàutic, calçat).

Les indústries de l'adobament i annexes han patit una important reestructuració a nivell mundial en els últims anys a causa de la situació macroeconòmica, hàbits de consum, canvis i restriccions mediambientals, auge dels productes biodegradables ... que han afavorit la innovació i especialització en aquest sector. L'important saber fer que acumula aquest sector i la creixent demanda de professionals especialitzats, aporta un perfil molt interessant als seus titulats.

El professorat que imparteix les classes està format majoritàriament per professorat doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi, que proporcionen una base sòlida per afrontar uns estudis innovadors i de qualitat.

L'aposta de l'Escola Politècnica Superior és dur a terme una formació proactiva, situant l'alumne en el centre del procés d'aprenentatge, utilitzant avaluació continuada, metodologies pedagògiques actives i una orientació professionalitzadora (a través de les pràctiques en empresa), o bé innovadora i de recerca (a través del treball en grups de recerca) i amb sòlids fonaments en la gestió de projectes i infraestructures tecnològiques.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

 • Perquè El Campus Universitari d’Igualada és un centre de referència arreu del món
 • Perquè ofereix aquests estudis únics a Europa: el màster universitari en Enginyeria del Cuir. 
 • Perquè es tracta d'una oferta formativa molt lligada a les necessitats d’ocupació professional del territori, així mateix, fidel a la llarga trajectòria que posiciona Igualada com una de les ciutats capdavanteres en l’estudi de l’Enginyeria, com a resultat dels més de seixanta anys dedicats a l’ensenyament de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Màster en Enginyeria del Cuir poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i d'una doble titulació internacional amb el Postgrado especialista en curtidos de pieles del CIATEC a Mèxic.
 • Perquè la xifra d’inserció laboral ha estat del 100% en els darrers tres anys
 • Perquè els alumnes poden realitzar pràctiques a empreses i adquirir coneixements i experiència en projectes reals, desenvolupar noves habilitats i fomentar l’esperit innovador.
 • Perquè el Campus Igualada-UdL es caracteritza per unes instal·lacions noves, equipades amb la tecnologia necessària per fer una recerca capdavantera

Sortides professionals

Els titulats en Enginyeria del Cuir de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

Els postgraduats i postgraduades d’aquest màster adquiran les següents competències:

 • Dissenyar un procés sencer d’adobatge i acabat de pells.
 • Conèixer les propietats dels productes industrials i adquirir els criteris de selecció en funció de l’aplicació desitjada.
 • Conèixer el procés industrial i les seves implicacions ambientals.
 • Respondre qualsevol demanda de modificació, innovació i millora dels processos industrials
 • Integrar els coneixements de la pràctica industrial amb la internacionalització, la sostenibilitat, la gestió de processos, etc.
 • Conèixer en profunditat els mètodes més avançats en l’adobament, els principis químics i la seva reacció.
 • Adquirir habilitats de treball al laboratori sobre la recerca dels productes, processos i tècniques que intervenen en l’adobatge i acabat de les pells.

Que capacitaran i faran experts a aquests postgraduats i postgraduades en sortides professionals diverses, en l’àmbit de l’enginyeria del cuir: responsables d’R+D, responsables de producció/innovació en empreses del sector del cuir i en altres relacionades amb aquest sector, com araempreses químiques proveïdores, empreses de fabricació d’articles de pell, centres de recerca, institucions de cooperació internacional, etc.

Doble titulació internacional

Enginyeria del Cuir & Posgrado especialista en curtidos de pieles

Doble màster en Enginyeria del Cuir & Posgrado especialista en curtidos de pieles amb la universitat mexicana de  CIATEC

CIATEC és una institució que forma part de la Xarxa de Centres Públics del Consell Nacional de Ciència i Tecnologia (CONACYT) de Mèxic, que contribueix a el desenvolupament tecnològic, econòmic i social de país, solucionant problemes de base científica en les indústries per mitjà de projectes que generen i apliquen coneixement (programes d'Innovació) en el sector del cuir i el calçat.

El titulat de l'Especialització en Adobat de Pells dissenyarà nous productes i processos per a l'adoberia a través de l'estudi de la transformació que experimenta la pell, fins a la seva conversió en cuir acabat. Els graduats entendran la influència de cadascuna de les etapes del procés en les propietats del producte final així com el seu impacte ambiental. Les tres àrees de coneixements que cobreix el pla d'estudis són:

 • Innovació i optimització de processos en la indústria de curtits i afins; s'ensenya amb un enfocament cap a la innovació, a millorar processos existents o implantar processos nous per convertir les pells en cuirs de característiques definides.
 • Química analítica aplicada a curtits. Es desenvolupen habilitats per definir les formulacions dels productes que serveixen per adobar les pells o aplicar els seus acabats.
 • Gestió ambiental. S'apliquen procediments per controlar processos i el seu impacte ambiental a partir de l'establiment de mètodes de treball i de registres quantitatius per subprocessos. 

 

Descobreix el màster en 3 minuts